Doprava zdarma při objednávce nad 3 000 Kč Navštivte náš showroom | Po–Pá 11–19 | So–Ne 10–18 | Jaromírova 4, Praha 2 Vrácení do 14 dnů zdarma Doprava zdarma při objednávce nad 3 000 Kč Navštivte náš showroom | Po–Pá 11–19 | So–Ne 10–18 | Jaromírova 4, Praha 2 Vrácení do 14 dnů zdarma Doprava zdarma při objednávce nad 3 000 Kč Navštivte náš showroom | Po–Pá 11–19 | So–Ne 10–18 | Jaromírova 4, Praha 2 Vrácení do 14 dnů zdarma Doprava zdarma při objednávce nad 3 000 Kč Navštivte náš showroom | Po–Pá 11–19 | So–Ne 10–18 | Jaromírova 4, Praha 2 Vrácení do 14 dnů zdarma
en

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání a plnění kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Prodávajícím, na straně jedné a Zákazníkem, jakožto kupujícím, na straně druhé, jejímž předmětem je prodej Zboží a jeho doručení Zákazníkovi. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí společnost:

  Obchodní firma: LEJAAN s.r.o.
  Sídlo: Šumavská 931/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  IČ: 285 99 349
  zápis v obchodním rejstříku: sp.zn. C158886 vedená Městským soudem v Praze
  kontaktní údaje:
  Provozovna: U Kolory 231, 463 12 Liberec
  Kontaktní údaje zákaznického servisu (služeb zákazníkovi):
  email: info@lejaan.cz
  t.č.: +420 722 920 930
  Objednávky, vrácení a reklamace:
  email: customerservice@lejaan.cz
  t.č.: +420 725 436 172
 2. Zákazník je povinen se s těmito VOP seznámit před používáním Služby.
 3. Předmětem Smlouvy je závazek Prodávajícího, v souladu s těmito VOP, doručit Zákazníkovi Zboží, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a závazek Zákazníka Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Cenu a Poštovné, případně Dobírku a Balné. 
 4. Pro účely těchto VOP mají následující pojmy, uvozené kapitálkami, následující význam: 
  1. Zákazníkem je osoba využívající Službu a pro účely těchto VOP může být označován i jako Kupující;
  2. Disponentem Uživatelského účtu je osoba, která si zřídila Uživatelský účet na internetových stránkách www.lejaan.cz;
  3. Uživatelským účtem je uživatelské rozhraní dostupné prostřednictvím internetových stránek www.lejaan.cz;
  4. Objednávkou se rozumí závazný návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy určený Prodávajícímu;
  5. Cenou je finanční částka, kterou se podle Smlouvy Zákazník zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Zboží a která je specifikována v Objednávce; v případě rozporu mezi cenou uvedenou u jednotlivého druhu Zboží a cenou uvedenou v rekapitulaci Objednávky, je závazná cena uvedena v rekapitulaci Objednávky;
  6. Zbožím se rozumí věci, jejichž specifikace a charakteristika je uvedena na Stránkách, a které jsou na Stránkách nabízeny k prodeji a které byly Zákazníkem uvedeny v Objednávce prostřednictvím vložení těchto věcí do virtuálního košíku (za Zboží se považuje i dárkový poukaz, který se aktivuje zadáním kódu dárkového poukazu v Uživatelském účtu v sekci „moje Kredity“);
  7. Poštovným se rozumí částka, která je Zákazníkovi účtována k Ceně, je-li Cena nižší než 3.000 Kč, za kterou se Prodávající zavazuje zajistit dopravu Zboží do místa určeného Zákazníkem v rámci České republiky a v případě nepřevzetí Zboží Zákazníkem i dopravu Zboží z místa, kde mělo být Zboží Zákazníkovi doručeno zpět k Prodávajícímu; není-li zvlášť sjednaná doprava mimo Českou republiku;
  8. Službou se rozumí internetové prostředí na stránce www.lejaan.cz, prostřednictvím kterého dochází k podávání Objednávek a uzavírání Smlouvy;
  9. Stránkami se rozumí internetové stránky www.lejaan.cz;
  10. Kreditem se rozumí virtuální jednotka umožňující úhradu Ceny Zákazníkem přes Uživatelský účet, kdy Zákazník místo Ceny uhradí Prodávajícímu příslušný počet Kreditů. Jeden Kredit odpovídá částce 1 Kč, platnost Kreditů je časově omezena. Kredity nejsou refundovatelné, tzn. Zákazník nemá právo požadovat konverzi Kreditů do jakékoliv měny a požadovat jejich výplatu. Po uhrazení Ceny ve formě Kreditů, budou příslušné Kredity Zákazníkovi odepsány z Uživatelského účtu. Připsat Kredit na Uživatelský účet může Prodávající, a to dle podmínek uvedených v těchto VOP nebo Kupující tím, že si založí Uživatelský účet a po přihlášení do svého Uživatelského účtu (v sekci moje Kredity) zadá číslo dárkového poukazu vystaveného Prodávajícím;
  11. Dobírkou se rozumí cena za službu spočívající ve výběru Ceny od Zákazníka přepravcem při převzetí Zboží od přepravce. Ustanovení těchto VOP o Poštovném se obdobně použijí i na platbu Dobírky vyjma ujednání, že Dobírka je Zákazníkem hrazena vždy bez ohledu na výši Ceny.
  12. Balným se rozumí cena zvláště objednaného zabalení Zboží, typicky ve formě dárku. 
 5. Smlouva se mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavírá prostřednictvím Služby. Smlouva je uzavřena momentem, kdy bude Zákazníkovi Prodávajícím zasláno potvrzení o přijetí Objednávky. Prodávající potvrdí přijetí Objednávky neprodleně po jejím obdržení. Současně s potvrzením přijetí Objednávky Prodávající doručí Zákazníkovi prostřednictvím emailu i tyto VOP ve formátu PDF (za účelem vyloučení pochybností se má za to, že takto doručené VOP jsou VOP, kterými se spravuje vztah Prodávajícího a Zákazníka), a dále symboly údržby a popis následků nedodržení návodu na údržbu. Symboly údržby, které budou Zákazníkovi doručeny představují všeobecný návod pro údržbu textilního Zboží, přičemž Zákazník je povinen na textilním Zboží provádět údržbu (praní, žehlení, čištění) v souladu s piktogramy a případně pokyny, které jsou s textilním zbožím spojeny, přičemž na jednotlivé piktogramy aplikuje pokyny, které jsou mu doručeny dle tohoto ustanovení.
 6. Uzavřením Smlouvy vzniká závazek Prodávajícího doručit Zboží Zákazníkovi a umožnit mu nabytí vlastnického práva k němu a Zákazníkovi vzniká závazek za Zboží zaplatit Prodávajícímu Cenu a Poštovné.
 7. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Zákazníkem založené na základě, prostřednictvím anebo v souvislosti se Službou a věcmi nabízenými Prodávajícím prostřednictvím Stránek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.


 

II.

SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
 

 1. Prodávající Zákazníkovi spotřebiteli sděluje, že:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Zákazníka). Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se však netýká dopravy Zboží;
  2. požaduje úhradu Ceny, Poštovného, Dobírky a případně i Balného před převzetím plnění Zákazníkem a v případě zvolení úhrady těchto závazků prostřednictvím převodu z bankovního účtu, požaduje Prodávající úhradu zálohy ve výši 100% Ceny, Poštovného, Dobírky a případně i Balného před odesláním Zboží Zákazníkovi;
  3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
  4. ceny Zboží a služeb jsou na Stránkách uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy, způsobu úhrady Ceny a Poštovného a zvoleného zabalení;
  5. Náklady na dodání (Poštovné), způsob dodání (doprava), způsob platby a způsob zabalení jsou Zákazníkovi sděleny při výběru dopravy, platby a zabalení, z nichž si Zákazník vybere jemu nejvhodnější způsob balení, doručení a platby, vždy jsou však tyto informace poskytnuty před závazným potvrzením Objednávky;
  6. Zákazník spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o 
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží;
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží;
  7. přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, jeho provozovny nebo na e-mailovou adresu customerservice@lejaan.cz, příp. registrovaný uživatel může využít možnost vyplnění a odeslání formuláře pro odstoupení od smlouvy prostřednictvím Uživatelského účtu. Formulář pro odstoupení od smlouvy je nazván vratkový formulář, neboť umožňuje Zákazníkovi vrátit Zboží bez uvedení důvodu a tím deklarovat jeho zájem na odstoupení od smlouvy. Vratkový formulář (formulář pro odstoupení od smlouvy) stejně jako reklamační formulář je k dispozici na stránkách lejaan.cz anebo pro jeho načtení lze využít aktivní prolink uvedený v článku XII. odst. 9 těchto VOP.
  8. Zákazník spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: 
   1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
   2. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  9. v případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník spotřebitel náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu, nevyužije-li službu vrácení Zboží popsanou v článku XI. odst. 1 těchto VOP;
  10. smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího, Zákazníci se zřízeným Uživatelským účtem mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;spotřebitel může uplatnit stížnost na emailovou adresu customerservice@lejaan.cz, která bude následně interně prošetřena a Zákazníkovi bude do 30 dnů sdělen výsledem prošetření stížnosti či jiné vyřešení stížnosti;
  11. spotřebitel má rovněž právo obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je kterýkoliv živnostenský úřad a Česká obchodní inspekce (www.coi.cz);
  12. je-li plnění Prodávajícího vadné, vznikají Zákazníkovi práva popsaná v článku X. těchto VOP;
  13. pro účely komunikace mezi Zákazníkem a Prodávajícím je Zákazník oprávněn využít telefonickou komunikaci na číslech uvedených výše, na emailové adresy uvedené výše a rovněž i chat (instantní komunikační messenger), který je však k dispozici pouze na Stránkách a Zákazník si komunikaci provedenou prostřednictvím chatu, chce-li ji mít uloženou, musí si ji nechat poslat na svůj email, a to prostřednictvím k tomu určeného tlačítka vyrolovaného z menu chatového prostředí.
 2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 3. Využíváním služeb na Stránkách Zákazník nebo jakýkoliv jiný uživatel je povinen se spravovat těmito VOP a potvrzuje, že se s VOP seznámil. Prodávající je oprávněn VOP kdykoliv měnit a doplňovat s tím, že jakékoliv změny a doplňky VOP (dále jen „Nové VOP“) jsou účinné dnem jejich zpřístupnění na Stránkách. Smlouvy uzavřené do zpřístupnění Nových VOP na Stránkách se spravují VOP platnými před takovou změnou; stejně se postupuje i u Objednávek, které byly Prodávajícímu odeslány do zpřístupnění Nových VOP na Stránkách.


 

III.
OBJEDNÁVKA
 

 1. Objednávku lze Prodávajícímu doručit pouze prostřednictvím Služby, a to buď jako registrovaný uživatel disponující Uživatelským účtem anebo jako neregistrovaný uživatel. V prostředí Služby Zákazník vybere Zboží, o které má zájem včetně jeho vlastností, umožňuje-li to Služba u konkrétní věci, jako je látka, barva, výplň apod.
 2. Služba, prostřednictvím které dochází k uzavření Smlouvy umožňuje Objednávku editovat až do závazného potvrzení Objednávky. Jsou-li Zákazníkem zadány jiné údaje než požadované, nebude mu systémem umožněno pokračovat v dokončení Objednávky předtím, než odstraní vadu, na kterou bude systémem upozorněn.
 3. Po potvrzení všech základních parametrů jednotlivých věcí, musí Zákazník tyto navolené věci přesunout do virtuálního nákupního košíku, a to použitím příkazu „vložit do košíku“. Všechny takto přesunuté věci jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, který představuje shrnutí Objednávky (rekapitulaci Objednávky) Zákazníka, na který se Zákazník přesune buď (i) prostřednictvím otevření nákupního košíku, nebo (ii) příkazem „přejít k objednávce“. Ve virtuálním nákupním košíku (dále jen „Košík“) je Zákazník oprávněn provádět určité editační činnosti své Objednávky, případně určité věci v Košíku může vymazat nebo zvýšit jejich počet. Doplnit věci do košíku může pouze tak, že se z prostředí košíku vrátí do prostředí obchodu a u nově vybrané věci zvolí příkaz „vložit do košíku“. Shrnutí Objednávky v Košíku však vyjadřuje předmět koupě a definuje Zboží a Cenu. Pokud Objednávka odpovídá vůli Zákazníka, zadá příkaz vybrat způsob platby a doručení. Podle zvoleného způsobu platby a zvoleného způsobu doručení bude Zákazníkovi spočítáno Poštovné a případně Dobírka. 
 4. Kupní cenu, Poštovné a případně Dobírku a Balné, je-li účtováno může Zákazník uhradit jednou z následujících možností: 
  1. Platba prostřednictvím platební karty s využitím systému 3D Secure, přičemž na platební bránu je Zákazník přesměrován po dokončení Objednávky.
  2. Platba s využitím služeb GOOGLE PAY, APPLE PAY a PAYPAL, jsou-li ve Službě vyobrazeny loga těchto služeb; platba prostřednictvím těchto služeb se řídí podmínkami provozovatelů těchto služeb.Platba na dobírku. Při zvolení této platební metody uhradí Zákazník Cenu i Poštovné i Dobírku k rukám zvoleného přepravce oproti převzetí Zboží.
  3. Platba předem bankovním převodem. Při zvolení platby bankovním převodem zašle Prodávající Kupujícímu zálohovou fakturu, na základě které může Zákazník Cenu a Poštovné uhradit touto platební metodou. Při platbě touto metodou se Cena a Poštovné považují za zaplacené až momentem, kdy Cena i Poštovné jsou připsány na bankovní účet Prodávajícího přičemž k platbě Zákazníka je přirazen správný variabilní symbol uvedený v zálohové faktuře; v opačném případě nedojde k úhradě Ceny ani Poštovného a Prodávající vrátí zaplacenou částku zpět na účet, z kterého byla poukázána (to neplatí dojde-li ke zvláštní dohodě mezi Prodávajícím a Zákazníkem, a to alespoň v podobě emailu).
  4. Kreditem přes Uživatelský účet. Pokud výše Kreditů neodpovídá Ceně je Kupující povinen doplatit rozdíl jednou z možností dle čl. II odst.4 písm. a) – d) těchto VOP.  
 5. Při využití platby prostřednictvím platební karty je Zákazník povinen do jednotlivých polí nabídnutých Službou vepsat požadované údaje. Prodávající přijímá platební karty, které jsou vyobrazeny při placení platební kartou.
 6. Při platbě na dobírku je Zákazník povinen uhradit Prodávajícímu Cenu s Poštovným, Dobírkou a případně Balné při převzetí Zboží, a to způsobem, který umožňuje zvolený přepravce. Zákazník je oprávněn zaplatit Cenu a Poštovné v hotovosti pouze v případě doručení dobírkou, umožňuje-li to zvolený přepravce, avšak pouze v případě, že cena nepřevyšuje ekvivalent 10.000 Eur. 
 7. Po provedení výběru způsobu platby klikne Zákazník na tlačítko "pokračovat“ čímž se přesune na záložku „dodací údaje“. Dodací údaje představují jednak údaje o místě dodání a o fakturačním místě, je-li odlišné od místa dodání. Dále vyplní své kontaktní telefonní číslo případně poznámku pro Prodávajícího ve vztah k jeho objednávce. Zákazník, aby mohl provést závaznou objednávku musí aktivně zaškrtnout, že se seznámils těmito VOP. Políčko, zda chce či nechce dostávat newsletter je dobrovolné v závislosti na preferencích Zákazníka. Dále na této záložce je Zákazník informován o skutečnostech dle § 1826a odst. 1 občanského zákoníku, tedy je informován o tom, co si objednává, za jakou cenu, s jakou dopravou, na jaké místo, s jakým Poštovným, Dobírkou a případně Balným, tedy jedná se o poslední shrnutí Objednávky, kdy je možné ještě Objednávku zrušit, aniž by to vyvolávalo jakékoliv následky. Souhlasí-li s údaji na Objednávce a má-li zájem na uzavření Smlouvy, musí Zákazník v systému potvrdit Objednávku kliknutím na zvláštní baner označený „DOKONČIT OBJEDNÁVKU “. Po potvrzení Objednávky již Zákazník nemůže odstranit chyby v Objednávce, může však požadovat odstranění těchto chyb postupem podle ustanovení odst. 8 níže. Chyby zjištěné při kontrole Objednávky před jejím potvrzením může Zákazník v systému kdykoliv odstraňovat.
 8. V případě existence chyby v Objednávce je Zákazník oprávněn, bez zbytečného odkladu, prostřednictvím kontaktního emailu zveřejněného na Stránkách, nahlásit existenci chyby, neboť po obdržení potvrzení Prodávajícího o přijetí Objednávky již lze Objednávku měnit jenom na základě zvláštní dohody s Prodávajícím.
 9. V Objednávce je podle požadavků předvolených parametrů Zákazník povinen vyplnit jednotlivá pole. Na pole s povinnými údaji je Zákazník v Objednávce upozorněn. Veškeré údaje, které jsou v Objednávce vyplněny je Zákazník povinen uvést pravdivě a jsou závazné.
 10. Až do odeslání Zboží je Zákazník oprávněn zrušit svou objednávku, a to emailem na kontaktní email uvedený ne Stránkách.
 11. Prodávající je oprávněn Smlouvu zrušit zjistí-li, že Objednávka obsahuje chybné či pro plnění Smlouvy neúplné údaje, anebo zjistí-li, že Smlouvu není schopen splnit z důvodu mimořádné, nepředvídatelné okolnosti ve skladovém systému.
 12. Do Objednávky je nutné uvést osobní údaje potřebné pro řádné splnění Smlouvy Prodávajícím. Požaduje-li to Zákazník, má možnost zaškrtnout políčko doplnit firemní údaje, což mu umožní do Objednávky vepsat IČ a DIČ. Má-li Zákazník zájem doručit Zboží na jinou než fakturační adresu, musí zaškrtnout příslušné pole díky čemuž mu systém vytvoří pole pro vepsání doručovací adresy.
 13. Má-li Zákazník zájem Zboží darovat, zaškrtne příslušné pole a jeho Zboží bude doručeno na jim zadanou adresu zabalené v dárkovém balení. Současně lze k tomu přidat osobní vzkaz. V takovém případě nebude součástí balení jakýkoliv údaj o ceně, pouze dodací lístek. Faktura bude zaslána na email Zákazníkovi, nikoliv příjemci Zboží.
 14. Pro dokončení Objednávky je nutné, aby Zákazník souhlasil s těmito VOP a svůj souhlas vyjádřil zaškrtnutím příslušného pole a souhlasil se zpracováním osobních údajů. Má-li zájem dostávat novinky ze Služby, musí zaškrtnout políčko „chci dostávat newsletter s novinkami“.IV.
CENA
 

 1. Cena Zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty, a to bez ohledu na moment jejího zobrazení; tím není dotčeno ujednání podle kterého je závazně zobrazena Cena výhradně v rekapitulaci Objednávky. Cena počítá s daní z přidané hodnoty ve výši platné ke dni, kdy je uskutečňována Objednávka. V případě, že výše daně z přidané hodnoty se změní v období po učinění Objednávky a před odesláním Zboží, je Zákazník povinen případný rozdíl doplatit stejným způsobem, jakým hradí Cenu. Dojde-li ke snížení daně z přidané hodnoty, případný přeplatek na Ceně vrátí Prodávající Zákazníkovi do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zákazníka k vrácení přeplatku.

 2. Daňový doklad vztahující se k Ceně je Zákazníkovi doručen prostřednictvím emailu a/nebo Uživatelského účtu.

 3. Je-li cena jakékoliv věci na Stránkách označena jako „akční“ nebo je jinak označena nápisem „sleva“ pak takováto zlevněná či akční cena platí pouze do vyprodání zásob nebo úpravy ceny.

 4. V košíku má Zákazník možnost vložit do příslušného pole slevový kód, který získal a který mu odpovídajícím způsobem zlevní některé Zboží nebo Cenu Objednávky.V.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 

 1. Kupní smlouva je uzavřena momentem, kdy Prodávající potvrdil přijetí Objednávky.

 2. Na základě uzavřené Smlouvy je Prodávající povinen dodat Zboží na adresu, kterou Zákazník uvedl v Objednávce, případně na místo zvolené k vyzvednutí u přepravce, dle volby Zákazníka (dále jen „Místo dodání“). Zákazník je povinen v Místě dodání Zboží převzít, a nedošlo-li k zaplacení Poštovného a Ceny předem, tak i zaplatit Cenu a Poštovné. Nedojde-li k převzetí Zboží Zákazníkem v Místě dodání, bude Zboží na náklady Zákazníka vráceno přepravcem Prodávajícímu. Místem dodání se rozumí i jiné místo, než je Místo dodání, které bude jako místo převzetí Zboží zvlášť sjednané mezi přepravcem a Zákazníkem při doručování Zboží. Realizace dodání Zboží přepravcem se spravuje podmínkami zvoleného přepravce.

 3. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží momentem kdy (i) Zboží převzal a (ii) zaplatil Cenu a Poštovné a případně, Dobírku a Balné (byly-li jim odpovídající služby Zákazníkem vybrány).

 4. Vyobrazení Zboží na Stránkách je pouze ilustrativní. Prodávající si vyhrazuje právo opravy/úpravy jakékoliv specifikace jakékoliv věci, která je na Stránkách prezentována v závislosti od nově zjištěných skutečnostech o takovýchto věcech.VI.
LHŮTA K PLNĚNÍ
 

 1. Lhůta k plnění (nebo též dodací lhůta) začíná plynout ode dne vzniku Smlouvy. Zboží se Prodávající zavazuje odeslat prostřednictvím přepravce, kterého si Zákazník zvolil v co nejkratším čase podle svých provozních možností. 

 2. V případě, že Zákazník se rozhodl využít platební metodu zaplacením předem na bankovní účet, počíná lhůta k plnění plynout dnem, kdy Cena i Poštovné a případě Dobírka a Balné jsou připsány na bankovní účet Prodávajícího.

 3. Prodávající informuje, Zákazníka, při výběru vhodného přepravce, předpokládaný termín doručení Zboží. Takto určený termín je pouze orientační. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy lhůta k plnění započala plynout.

 4. V případě, že Prodávající zjistí při zpracovávání Objednávky, že není v jeho silách splnit výše uvedenou lhůtu k plnění informuje Zákazníka o předpokládané lhůtě k plnění. Pouze po odsouhlasení nové lhůty k plnění Zákazníkem začíná plynout lhůta k plnění.

 5. Dostane-li se prodávající do prodlení s odevzdáním Zboží, může Zákazník od smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Zákazník poskytl. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Zákazník sdělil Prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.VII.
JINÁ PRÁVA A POVINNOSTI
 

 1. Zákazník se kromě dalších povinností sjednaných v těchto VOP zavazuje: 
  1. Při použití služeb Prodávajícího se řídit instrukcemi a návody, které jsou k dispozici na www.lejaan.cz a těmito VOP;
  2. Převzít od Prodávajícího Zboží prostřednictvím zvoleného přepravce v souladu a za podmínek zvoleného přepravce;
  3. Poskytnout Prodávajícímu bez zbytečného odkladu součinnost potřebnou pro poskytnutí řádného plnění. O dobu od odeslání požadavku Prodávajícího na poskytnutí součinnosti Zákazníkovi do doby poskytnutí součinnosti Zákazníkem se prodlužuje doba plnění Smlouvy.
 2. Nepřevezme-li Zákazník Zboží od Přepravce Smlouva se bez dalšího zrušuje ke dni vrácení Zboží přepravcem Prodávajícímu. Zákazník je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání a vrácení Zboží a náklady na vyřízení Objednávky. Ustanovení těchto VOP o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti se zrušením Smlouvy odstoupením se použijí přiměřeně.
 3. Za Zboží se považuje i LEJAAN vzorník, který obsahu, v závislosti na zvolené variantě, materiály a barvy, které Prodávající používá pro zhotovení jiného Zboží. LEJAAN vzorník je k dispozici v různých variantách v závislosti na nabídce zveřejněné na stránkách www.lejaan.cz. Ve vztahu k nákupu LEJAAN vzorníku platí ustanovení těchto VOP o nákupu jiného Zboží obdobně, avšak s následujícími úpravami:
  1. Po úhradě kupní ceny LEJAAN vzorníku obdrží Zákazník na svůj zvolený email voucher s kódem, na základě kterého je oprávněn, při dalším nákupu Zboží, odečíst kupní cenu zakoupeného LEJAAN vzorníku od kupní ceny Zboží z dalšího nákupu. Uplatněním voucheru se považuje kupní cena LEJAAN vzorníku za vrácenou.
  2. Je-li LEJAAN vzorník vrácen ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho zakoupení, bude Zákazníku vrácena kupní cena vzorníku, nebyla-li vrácena již formou uplatnění voucheru v dalším nákupu. Při vrácení LEJAAN vzorníku Prodávající voucher deaktivuje a není možné jej dále použít, nebyl-li uplatněn předtím.
  3. Využije-li Zákazník voucher, není povinen zakoupený LEJAAN vzorník vracet; tím není vyloučeno jeho právo LEJAAN vzorník Prodávajícímu vrátit.
  4. Voucher získaný nákupem LEJAAN vzorníku není možné uplatnit společně s jakoukoliv slevou, slevovým kódem či jinou marketingovou akcí;
  5. Voucher získaný nákupem LEJAAN vzorníku lze využít toliko po dobu 30 dnů ode dne převzetí LEJAAN vzorníku.VIII.
UŽIVATELSKÝ ÚČET
 

 1. Pro účely zadání Objednávky a využití služeb poskytovaných Prodávajícím prostřednictvím Stránek je Zákazník oprávněn se registrovat v systému Prodávajícího provozovaném na Stránkách a založit svůj Uživatelský účet. Může tak učinit i v souvislosti se zadáváním Objednávky, kdy má možnost zaškrtnout volbu vytvoření Uživatelského účtu.
 2. Pro účely úspěšné registrace (založení Uživatelského účtu) je Zákazník povinen zadat v rámci registrace jeho osoby následující pravdivé údaje: 
  1. Jméno a příjmení;
  2. Adresu elektronické pošty (e-mail);
  3. Číslo mobilního telefonu;
  4. Přesnou adresu a poštovní směrovací číslo;
  5. Heslo, které v rámci registrace musí být opětovně potvrzeno.
 3. Po úspěšné registraci je Zákazníkovi odesláno potvrzení e-mailem se zvláštním požadavkem na potvrzení aktivace profilu. Jedná se ověřování zadané elektronické adresy a toho, že náleží osobě, která Uživatelský účet aktivuje. Po kliknutí na banner aktivace profilu bude Zákazník vyzván, aby potvrdil, že souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely správy a vedení Uživatelského účtu. Zpracovávání těchto údajů je nezbytné pro vedení služby Uživatelského účtu, proto Uživatelský účet nemůže být zřízen osobě, které se zpracování svých údajů nesouhlasí.
 4. Pro účely přihlášení se do Uživatelského účtu Zákazník již zadává pouze e-mailovou adresu a heslo, které použil při registraci. Služba umožňuje přihlášení i prostřednictvím identifikace uživatele služby Facebook.
 5. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 6. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 7. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP). Uživatelský účet je oprávněn zrušit i Zákazník, a to zasláním emailové zprávy s požadavkem na zrušení Uživatelského účtu na kontaktní email uvedený na Stránkách. 
 8. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet ani systém nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 9. Systém je plně kompatibilní s aktualizovaným následujícím softwarem: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Chrome.
 10. Zákazník souhlasí s uchováváním informací o historii jeho Objednávek v prostředí Uživatelského účtu. Objednávky jsou Prodávajícím uchovávány po dobu 5 let. Zákazníkovi může být na základě zvláštního požadavku zpřístupněna jeho Objednávka zasláním na jeho email.


 

IX.
OSOBNÍ ÚDAJE A GDPR
 

 1. Zásady ochrany osobních údajů jsou stanoveny ve zvláštním dokumentu nazvaném „Informace o zpracování osobních údajů“, který je k dispozici tady.

 2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

 3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely uzavření a plnění Smlouvy a dále pro účely správy a vedení Uživatelského účtu Zákazníka. Nezvolí-li Zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi; tento souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím formuláře, který je součástí Informace o zpracování osobních údajů dostupných na Stránkách.

 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy. 

 5. Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 6. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám.

 7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 8. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Zákazníka, zaškrtl-li při dokončení Objednávky pole „chci dostávat newsletter s novinkami“.

 9. Zákazník souhlasí s ukládáním datových souborů zlepšujících individualitu webového prostředí pro Zákazníka, tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je možné uzavřít smlouvu v systému a plnit závazky Prodávajícího ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 10. Zákazníkovi je jakékoliv sdělení Prodávajícího doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v systému, nevyužije-li Prodávající komunikace prostřednictvím mobilního telefonu.


 

X.
PRÁVA VZNIKAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
 

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, který je spotřebitelem. Práva vznikající z vadného plnění Prodávajícího vyplynuvší pro Kupujícího, který není spotřebitelem, jsou upravena v odst. 25 tohoto článku VOP.
 2. Prodávající neposkytuje Kupujícímu na Zboží záruku za jakost. 
 3. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodná k účelu, pro který ji Zákazník požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a
  3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.
 4. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je Zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  2. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  3. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Zákazník rozumně očekávat, a
  4. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, které Prodávající Zákazníkovi poskytl před uzavřením smlouvy, poskytl-li takovou předlohu.
 5. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle předchozího odstavce písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 6. Odstavec 5 se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 8. Dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je Kupující, oprávněn vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době 2 let od jeho převzetí.
 9. Plnění Prodávajícího se považuje za řádné i v případě, že plnění vykazuje určité odchylky co do rozměrů nebo hmotnosti, pokud odchylka nepřesáhne 5%. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. Prodávající rovněž neodpovídá za vady Zboží způsobené nesprávnou nebo nevhodnou manipulací či používáním, nevhodným skladováním, nesprávným uložením nebo vady vzniklé v důsledku živelných pohrom a rovněž neodpovídá za vady způsobené Kupujícím nebo třetí osobou. Při jakémkoliv nakládání se Zbožím je Kupující povinen postupovat podle návodů ke Zboží přiložených a pokud ke Zboží přiložené nebyly, podle zásad obvyklé opatrnosti.
 10. Má-li Zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vad, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 11. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Zákazník Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady postupem podle článku XI. odst. 1. 
 12. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
  1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s odst. 10 výše,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
 13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
   Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 14. Nezvolí-li Kupující své právo včas podle odst. 13. tohoto článku, má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
 15. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Zákazník obdržel.
 16. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
 17. Dojde-li ke vzniku škody na straně Kupujícího v souvislosti s odpovědností Prodávajícího za vady Zboží, je náhrada takovéto škody včetně ušlého zisku omezena cenou Zboží uvedenou v Objednávce. Odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží i škodu Kupujícího je vyloučena vznikly-li nedostatky Zboží vyšší mocí nebo nesprávným jednáním Kupujícího či jiné osoby odlišné od Prodávajícího.
 18. Kupující má právo vytknout vady Zboží, tedy uplatnit svá práva, která odpovídají odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, to vše v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem. Své právo na reklamaci uplatňuje Kupující na kontaktních údajích pro Objednávky, vrácení a reklamace uvedených v článku I. odst. 1 těchto VOP. 
 19. Pokud je zboží dodáno dopravcem v porušeném obalu, nebo má-li Kupující při převzetí Zboží pochybnosti o tom, zda Zboží vykazuje známky poškození, vyhotoví Kupující s přepravcem na místě písemný zápis o reklamaci Zboží. Kupující má v takovém případě právo poškozenou zásilku nepřebrat. Podepsáním přepravního dokladu Kupující souhlasí s převzetím Zboží a stvrzuje, že Zboží převzal bez viditelného poškození či vad.
 20. Kupující technicky uplatňuje odpovědnost za vadu Zboží (reklamaci) vypsáním reklamačního formuláře, který je mu doručen se Zbožím a jeho doručením i se Zbožím Prodávajícímu. Reklamovat lze Zboží vždy, kdy je uplatňována odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží. V případě, že Kupující Zboží reklamuje, je povinen uvést do pole „důvod reklamace“ odůvodnění své reklamace uvedením vady a popisem vady a toho, jak se projevuje (tak aby reklamovaná vada nebyla zaměnitelná s jinou vadou); jinak se nejedná o reklamaci.
 21. Po reklamaci zašle Prodávající Kupujícímu emailem potvrzení o přijetí reklamace, který obsahuje údaj o tom kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem uplatněného práva a jaký způsob vyřízení práva Kupující požaduje.
 22. Pokud Prodávající při vyřizování reklamace zjistí, že reklamace není oprávněná je Kupující povinen nést náklady přepravy Zboží související s reklamací, a to v paušální výši 199 Kč, ledaže Zboží doručí vlastním nákladem. 
 23. Kupující je oprávněn, v případě vyřizování reklamací Prodávajícím v rozporu s těmito VOP nebo občanským zákoníkem, obrátit se na Prodávajícího s návrhem na mimosoudní vyřízení věci.
 24. Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit a o vyřízení informovat Kupujícího do 30 dnů od jejího doručení Prodávajícímu. V případě, že lhůta dle předchozí věty uplynula marně je Zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Výběr mezi přiměřenou slevou a odstoupením od smlouvy náleží Kupujícímu, přičemž je povinen Prodávajícího informovat, kterou z možností si vybral. Na základě dohody smluvních stran je možné Kupujícímu vyhovět i tak, že mu bude poskytnuta výměna Zboží. O vyřízení reklamace je Kupující informován prostřednictvím svého kontaktního emailu.
 25. Nejedná-li se o Kupujícího spotřebitele, obdobně se uplatní ustanovení odst. 2, 3, 9, 18, 20 tohoto článku. Kupující, který není spotřebitelem, v případě řádné a oprávněné reklamace nemůže požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel; to neplatí došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, nebo použil-li Kupující věc ještě před objevením vady anebo nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li věc ještě před objevením vady. O vyřízení reklamace je Kupující informován prostřednictvím svého kontaktního emailu.XI.
ODSTOUPENÍ
 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy (a tedy i Zboží vrátit) do 14 dnů od převzetí Zboží. Toto právo nemá Kupující, který není spotřebitelem. Kupující – spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem. Odstoupení Kupující technicky uplatňuje vypsáním vratkového formuláře, který obdržel se Zbožím. Tento vypsaný formulář se Zbožím, ve vztahu k němuž od Smlouvy odstupuje Kupující – spotřebitel doručí prostřednictvím služby „ZÁSILKOVNA“, která je provozována společností Zásilkovna s.r.o. Pro tento účel Kupující Zboží i s vratkovým formulářem řádně zabalí a podá na jakékoliv pobočce ZÁSILKOVNY a při podání použije unikátní kód, který mu bude sdělen Prodávajícím; náklady na vrácení Zboží tímto způsobem nese Prodávající. Náklady na vrácení Zboží jakýmkoliv jiným způsobem a pro jakýkoliv jiný případ, než je stanoveno v tomto odstavci, nese Kupující. Ustanovení tohoto odstavce se použije i na případ reklamace Zboží.

 2. Pro účely technického provedení odstoupení od Smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem se přiměřeně použijí ustanovení předchozího odstavce s tím, že v případě vrácení Zboží, kdy neexistuje zákonný důvod pro odstoupení od Smlouvy, je Kupující, který není spotřebitel, povinen zaplatit Prodávajícímu přepravní náklady Zboží v paušální výši 199 Kč. 

 3. Ustanovení odst. 1 tohoto článku neplatí v případě dárkového poukazu, který je možné vrátit toliko do momentu jeho aktivace, tedy do momentu, kdy je kód dárkového poukazu zadán v Uživatelském účtu v sekci „moje Kredity“ a hodnota dárkového poukazu je připsána do Kreditů Kupujícího.

 4. Kupující je povinen uvést důvod, pro který od Smlouvy odstupuje, ledaže se jedná o Kupujícího - spotřebitele, který odstupuje v zákonné 14 denní lhůtě; v tomto případě nemusí být důvod odstoupení uveden. Odstoupení, které bylo učiněno, aniž by pro něj existoval zákonný nebo smluvní důvod se pro účely těchto VOP nepovažuje za odstoupení a nevyvolává následky odstoupením zamýšlené.

 5. Zboží nelze nikdy vrátit jeho zasláním na dobírku; v takovém případě Zboží nebude Prodávajícím převzato s tím, že v tomto případě se nebude jednat o prodlení Prodávající s převzetím Zboží.

 6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy zcela nebo z části a Kupující vrátil Zboží, ve vztahu, k němuž došlo ke zrušení Smlouvy odstoupením Kupujícího, ve stavu vyžadovaném těmito VOP nebo zákonem, Prodávající Cenu za takové Zboží vrátí Kupujícímu do dvou týdnů ode dne doručení odstoupení a Zboží, na které se odstoupení vztahuje. Jedná-li se o odstoupení Kupujícího – spotřebitele z existujícího zákonného nebo smluvního důvodu, vrátí Prodávající Kupujícímu – spotřebiteli, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy, Cenu, včetně nákladů na dodání Zboží, stejným způsobem, jakým je od Kupujícího - spotřebitele přijal, případně jiným způsobem, se kterým Kupující - spotřebitel souhlasil. Prodávající však není povinen vrátit Kupní cenu Zboží, včetně nákladů na dodání Zboží, Kupujícímu - spotřebiteli zpět dříve, než mu Kupující - spotřebitel předá vrácené Zboží. Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností Kupující souhlasí, že v případě využití Kreditů pro nákup Zboží mu bude Cena vrácena opětovně formou připsání odpovídajících Kreditů na jeho Uživatelský účet. 

 7. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy obdržel. 

Pokud to není dost dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží částečně rozbaleno, znečištěno, případně jakkoliv porušen obal), má Prodávající právo vyčíslit škodu dle aktuálního ceníku. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou Cenu. Na Cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží. Došlo-li ke snížení hodnoty Zboží, je Prodávající oprávněn naúčtovat náklady tímto vzniklé. I přes výše uvedené je Prodávající oprávněn se jednostranně rozhodnout, že v konkrétním případě Kupujícímu vrátí zaplacenou Cenu, avšak pouze ve formě Kreditů, a to za podmínky, že Kupující – spotřebitel s vrácením Ceny ve formě Kreditů souhlasí. Nesouhlasí-li Kupující s vrácením Ceny ve formě Kreditů hledí se na rozhodnutí Prodávajícího o vrácení Ceny jako by nebylo nikdy učiněno.

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že si Kupující Zboží nepřevezme do 7 dnů od oznámeného termínu k předání nebo do 7 dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího dle § 2126 občanského zákoníku o svépomocném prodeji.

 2. Prodávající má právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že mu Zboží nebude dodáno jeho dodavatelem, o této skutečnosti bude Kupujícího bez odkladu písemně informovat.XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

 1. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

 2. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádným kodexem chování.

 3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy customerservice@lejaan.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající Zákazníkovi v souladu s těmito VOP. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
   

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát  - oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

přičemž další podrobnosti jsou k dispozici zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Zákazník však může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

 1. Prodávající je oprávněn k poskytování svých služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 2. V případě, že Smlouva je uzavřená s mezinárodním prvkem dohodly se smluvní strany, že jejich práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 3. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny Smlouvy či všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 4. Smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 5. Součástí všeobecných obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webové stránce www.lejaan.cz. Vzorový formulář může být Zákazníkem využit, avšak v tom případě je Zákazník povinen si zajistit přepravu Zboží Prodávajícímu. I proto Prodávající doporučuje vyžívat k tomu speciálně vytvořené prostředí Uživatelského účtu, nebo odkaz, který s potvrzením Objednávky Prodávající Zákazníkovi zasílá, neboť při využití možnosti odstoupení přes uvedené prostřední Uživatelského účtu anebo zaslaný odkaz, je odstoupení řešeno včetně servisu popsaného výše v těchto VOP.

 6. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny i na Stránce www.lejaan.cz.V Praze dne 04.02.2023


Soubory ke stažení